Առաջատար
Posted in Uncategorized

Բարի գալուստ իմ բլոգ

Դասացուցակ 6-րդ դասարան 2022-2023

եُրկուշաբդթի
6-3
Պատմ
Անգլերեն
Մաթեմ
Մայրենի
Ֆիզկուլտ
երեքշաբթի
Մաթեմ
Մայրենի
Ընտրություն
Ընտրություն
Ֆիզկուլտ
Ֆիզկուլտ
Չորեքշաթի
Մաթեմ
Բնագ
Մայրենի
Ռուսերեն
Տեխնոլ
Պատմ
հինգշաբթի
Բնագ
Մաթեմ ա․բ
Ընտրություն
Ընտրություն
Մայրենի
Տեխնոլ
Ուրբաթ
Մաթեմ
Երգ
Անգլերեն
Մայրենի
Պար
Ռուսերեն
6-3

Դասարանցիների և Դասավանդողների բլոգ

Posted in Ռուսերեն 6

Мое сладкое королевство

В моем королевстве все при все сьедобное, я в королевсте король. В моем королевстве все человечки из шоколада, облака из сладкой ваты, все люди питаются мороженым, даже дома тут шоколадные. В этом королевстве у нас нет никаких телевизоров, телефонов и других электротехник. Тут мы занимаемся например производвом шоколада, делаем сладкую вату вообщем в королевстве все заняты делом. Даже тут бумага и ручки сьедобные, дерево из шоколада. В этом королевстве даже мамы готовят только сладкое. В моем королевстве есть футбольный стадион в котором все сьедобное, футболисты играют шоколадным мячом. Здесь окна из леденцов, вообщем все дети и взрослые очень рады, что живут тут :).

Posted in Մայրենի-6

Մաթեմատիկա

5)Որո՞նք են այն չորս հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից

ամենամեծը հավասար է՝ ա) –11-ի, բ) 0-ի, գ) +2-ի, դ) –1-ի։

Ա) -12,-13,-14

Բ) -1,-2,-3

Գ) 1,0,-1

Դ) -2,-3,-4

6)Ավտոբուսի արագությունը մեքենայի արագության 57-ն է։ Ինչքա՞ն է

մեքենայի արագությունը, եթե ավտոբուսի արագությունը նրանից

փոքր է 30 կմ/ժ-ով։

7)Ճի՞շտ է արդյոք, որ եթե

                                         a + |a| = 0

գրառման մեջ a-ի փոխարեն գրենք որևէ բացասական թիվ, կստացվի

հավասարություն: Իսկ եթե գրենք զրո կամ դրակա՞ն թիվ:

Բացասական թիվը-ճիշտ

Դրական թիվ-Սխալ

Զրո-ճիշտ

8)Գնել են երկու տեսակի կոնֆետներ` վճարելով ընդամենը

6500 դրամ: Առաջին տեսակի կոնֆետից, որի 1 կիլոգրամն արժե

2200 դրամ, գնել են 2 կգ: Մնացած գումարով գնել են երկրորդ

տեսակի կոնֆետներ` 1 կիլոգրամը 700 դրամով: Երկրորդ տեսակի

քանի՞ կիլոգրամ կոնֆետ են գնել:

Լուծում

2200×2=4400

6500-4400=2100

2100:700=3

Պատ․՝ 3կգ

Posted in 6-grate english

In class

There is / there are

Exercises: there is — there are

                                                  There are                         There is                        a woman.
                                                  There are                         There is                        some pencils.
                                                  There are                         There is                        many leaves.
                                                  There are                         There is                        an orange.
                                                  There are                         There is                        a book.
                                                  There are                         There is                        three balloons.
                                                  There are                         There is                        a bear.
                                                  There are                         There is                        a few bees.
                                                  There are                         There is                        an ant.
                                                  There are                         There is                        grapes.

2.There is / There are

Posted in Մայրենի-6

Մայրենի

 1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ջ, ճ կամ չ։
  • Աղ….իկ, ամբող…., թարթի…., ա…., ծխամոր…., առա…., ա….պարար, գո….ի, խո….կոր, առա….ին, կո….կել, առա….նորդ, ար…., զի….ել, թռ….ել, թր….ել, ի….նել, կարկա….ել, մե…., մի….և, մե….ք, ող…., մուր…., ող….ույն, մահ….ակալ, առող…., ո….իլ, կա….աղակ, վեր….։ 

Աղջիկ, ամբողջ, թարթիչ, աջ, ծխամորճ, առաջ, աճպարար, գոճի, խոճկոր, առաջին, կոճկել, առաջնորդ, արջ, ղզիջել, թռչել, թրջել, իջնել, կարկաչել, մեջ, միջև, մեջք, ողջ, մուրճ, ողջույն, մահճակալ, առողջ, ոջիլ, կաչաղակ, վերջ։

 1. Արտագրե՛լ և կետադրե՛լ։
  • Միշտ էլ հետաքրքրվել եմ բնության բոլոր արարածներով և դրանցից որն էլ պատահել է, փորձել եմ մանրազնին ուսումնասիրել: Մի օր տարիներ առաջ ճահճային թռչունների որսի ժամանակ մի կրիա գտա և բերեցի տուն: Տանը պատշգամբի մի անկյունում նրա համար ստեղծեցի մի հարմար անկյուն բերելով խոտեր, ճյուղեր ու հարդ: Ինքնամփոփ ու զգույշ են կրիաները, բայց երբ համոզվում են որ իրենց որևիցե վտանգ չի սպառնում պատյանից դուրս են հանում գլուխն ու ոտքերը և քայլում դանդաղ ու անճոռնի շարժումներ անելով: Փոքր-ինչ ընտելանալուց հետո նույնիսկ կեր են վերցնում ձեռքիցդ: Սակավապետ ու քչակեր կենդանիներ են դրանք շաբաթներով կարող են ոչինչ չուտել բայց շատ հեշտ են դիմանում, որովհետև շարժումներ քիչ են անում, և էներգիա քիչ է ծախսվում: Ժողովրդական մի հինավուրց ավանդություն կրիայի դանդաղաշարժությունը բացատրում է նրանով որ ուր էլ լինի կրիան իր տան մեջ է ուստի չի շտապում:

Միշտ էլ հետաքրքրվել եմ բնության բոլոր արարածներով և դրանցից, որն
էլ պատահել է, փորձել եմ մանրազնին ուսումնասիրել: Մի օր` տարիներ առաջ`
ճահճային թռչունների որսի ժամանակ մի կրիա գտա և բերեցի տուն: Տանը`
պատշգամբի մի անկյունում, նրա համար ստեղծեցի մի հարմար անկյուն` բերելով
խոտեր, ճյուղեր ու հարդ: Ինքնամփոփ ու զգույշ են կրիաները, բայց երբ համոզվում են, որ իրենց որևիցե վտանգ չի սպառնում, պատյանից դուրս են հանում
գլուխն ու ոտքերը և քայլում` դանդաղ ու անճոռնի շարժումներ անելով: Փոքր-ինչ
ընտելանալուց հետո նույնիսկ կեր են վերցնում ձեռքիցդ: Սակավապետ ու քչակեր
կենդանիներ են դրանք, շաբաթներով կարող են ոչինչ չուտել, բայց շատ հեշտ են
դիմանում, որովհետև շարժումներ քիչ են անում, և էներգիա քիչ է ծախսվում: Ժողովրդական մի հինավուրց ավանդություն կրիայի դանդաղաշարժությունը բացատրում է նրանով, որ ուր էլ լինի կրիան, իր տան մեջ է, ուստի չի շտապում:

Posted in Մաթեմատիկա 6, Uncategorized

Մաթեմ

Դաս 22.

11. Ամբողջ թվերի բաժանումը

Տեսական նյութ

Ձևակերպենք ամբողջ թվերի բաժանման համապատասխան կանոնները:

Կանոն 1.

Միևնույն նշանն ունեցող ամբողջ թվերի քանորդը դրական

ամբողջ թիվ է, որի բացարձակ արժեքը հավասար է բաժանելիի և

բաժանարարի բացարձակ արժեքների քանորդին:

օրինակ՝

(-15):(-5)=+|-15||-5|=+155=3

Կանոն 2.

Տարբեր նշաններ ունեցող ամբողջ թվերի քանորդը բացասական

ամբողջ թիվ է, որի բացարձակ արժեքը հավասար է

բաժանելիի և բաժանարարի բացարձակ արժեքների քանորդին:

Օրինակ՝

(-15):(+5)=-|-15||+5|=-155=-3:

Նշենք նաև, որ ոչ մի ամբողջ թիվ 0-ի բաժանել չի կարելի, իսկ 0-ն

ցանկացած ամբողջ թվի բաժանելու արդյունքը հավասար է 0-ի։

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) (–7) · (+16), =-112

բ) (+16) · (–4), =-64

գ) (–1) · (+1), =-1

դ) (+20) · (–19),=-380

ե) (–4) · (+5), =-20

զ) (+23) · (–6)=-138

2) Հաշվե՛ք.

ա) +38 ։ (–19)=-2

դ) –420 ։ (–15) =+28

է) 0 ։ (–14)=0

բ) –600 ։ (–150)=+4

ե) –531 ։ (+3) =-177

ը) –121 ։ (–11)=+11

3) Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում

կստացվի հավասարություն.

ա) –3 · -7 = 21,  

գ) –10 · 0 = 0,  

ե) –15 · -3 = 45, 

բ) 6 · -6 = –36,  

դ) –9 · +9 + 1 = –80,  

զ)  3 · 7 = 21։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք.

ա) 8 ։ (–2) -4 – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4 = -5, դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4) = 2,

բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6) = 4, ե) –66 ։ (72 ։ (–9) + 105 ։ (–35)) = 6,

գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3) = 2, զ) –84 ։ (–56 ։ (–7) + 54 ։ (–9)) = -42։

5) a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) a-5 : b-0 = 0, գ) a-5 : b-1 = a=5, ե) (–a=-4) : b=4 = –1,

բ) a=4 : b=4 = 1, դ) a=5 : b=-1 = –a=-5, զ) a=5 : (–b=-5) = –1:

6) Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.

(a + b) : c = a : c + b : c, (a · b) : c = (a : c) · b:

Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ

ամբողջ թվերի համար.

ա) a = 20, b = 10, c = –5, ճիշտ է 

բ) a = –18, b = –9, c = 3: ճիշտ չէ

Posted in Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

 1. Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք բազմապատկման զուգորդական օրենքի ճշտությունը.

ա) +9, –2, +3=(+9·+3)·-2=-54 = -2·(+9·+3)=-54

դ) +5, –8, –5=(-8·-5)·+5=-200 = +5·(-8·-5)=-200

է) –4, +20, –3=(-4·-3)·+20=-240 = +20·(-4·-3)=-240

բ) –5, +4, +7=(+4·+7)·-5=-140 = -5·(+4·+7)=-140

ե) +2, +15, –6=(+2·+15)·-6=-180 = -6·(+2·+15)=-180

ը) –30, +4, 0=(+4·0)·-30=0 = -30·(+4·0)=0

 1. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.

ա) (–2) · (+3) · (–7)=-42

գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2)=-120

բ) (–1) · (–1) · (–1 )=+1

դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5)=-420

 1. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի հավասարություն.

ա) (–5) · (+10) · (–8) · (–6) = — 5 · 10 · 8 · 6,

բ) (–1) · (–2) · (+3) · (+4) = — 1 · 2 · 3 · 4,

գ) (+6) · (+2) · (–9) · (+3) = — 6 · 2 · 9 · 3,

դ) (+4) · (–4) · (+3) · (–3) = — 4 · 4 · 3 · 3:

Posted in Մայրենի-6

Մայրենի

 1. Տրված նույնանուն բառերով կազմի՛ր նախադասություններ:

Օրինակ՝

Վանեցի: — Ինձանից հեռու վանեցի վախը:

     Վանեցի մի տատ ունեմ:

Մարտ-Մարտից հետո գնացի հանգստանալու, Իմ ծնունդը մարտին է, կետ-ես այսօր օվկիանոսիում մի մեծ կետ տեսա, այսօր նախադասության մեջ պատահաբար վերջսկետի տեղը կետ դրեցի,

2. Նախադասության մեջ փակագծերում դրված բառերից ո՞րն է գործածված, ընդգծի՛ր:

Ասել էի, որ տուն վարձեր ու իր իրերը տաներ: (Վարձել, վարձ)

Ուզածդ շատ բարձր վարձ էր, դրա համար էլ տղան հեռացավ: (Վարձել, վարձ)

Հիվանդի գլուխը կապեր ու գնար բժշկի հետևից: (Կապել, կապ)

Այսքան ամուր կապեր քանդելը հեշտ գործ չէ: (Կապել, կապ)

Աղջիկը բարալիկ ծամեր ուներ: (Ծամել, ծամ)

Դեղը պիտի ծամեր ու կուլ տար: (Ծամել, ծամ)

Պարգ է, որ այդքանից հետո պիտի կտուրը կաթեր: (Կաթել, կաթ)

Ամանում այծի կաթ էր: (Կաթել, կաթ)

Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր հարցում արտահայտող բառի փոխարեն:

Զարդասեղանին ինչե՞ր էին դրված: (Սանր, սանրել)

Թե մազերը ի՞նչ աներ ու լվացվեր, կտեսնեիք, որ սիրուն երեխա է: (Սանր, սանրել)

Նվերը մի գեղեցիկ ի՞նչ էր: (Սանր, սանրել)

Նա մի շատ բարի ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)

Եթե իրոք ի՞նչ աներ, մուկ կդառնայիր: (Կախարդել, կախարդ)

Եկողն ամենաչար ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)

Հավաքվեցին չար ու բարի ովքե՞ր: (Կախարդել, կախարդ)

Պատին մի աղջկա ի՞նչ էր կախված: (Նկարել, նկար)

Սիրով որ ի՞նչ աներ, նկարը սիրուն կստացվեր: (Նկարել, նկար)

Համանուններ

Համանունները նույն գրությունը կամ արտասանությունն ունեցող այն բառերն են, որոնք տարբերվում են իմաստով կամ քերականորեն կամ և՛ իմաստով, և՛ քերականորեն միաժամանակ։ Երկու և ավելի համանունները կազմում են համանունների շարք։

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

 1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ։ 
  • Գա….րիել, ս….րթնել, ս….րդել, դար….աս, դար….ին, շամ….ուր, եր…., ի….րև, խա….ել, խարխա….ել, Հակո…., համ….երել, ջրար….ի, համ….ույր, փր….ուր, հա….ճեպ, հա….շտակել, հար….ել, նուր…., շա….աթ, որ…., Սերո…., ա….շել, սուր…., սր….ել, հղ….անալ, ուր….աթ, Քերո…., թ….րտալ, աղ….անոց, ցայտաղ….յուր, եղ….այր, ող….։ 

Գաբրիել, սփրթնել, սպրդել, դարպաս, դարբին, շամփուր, երբ, իբրև, խաբել, խարխափել, Հակոբ, համբերել, ջրարբի, համբույր, փրփուր, հապճեպ, հափշտակել, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որբ, Սերոբ, ապշել, սուրբ, սրբել, հղփանալ, ուրբաթ, Քերոփ, թպրտալ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։

 1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով գ, կ կամ ք։
  • Ան….ամ, ավա…., կողպե…., գո…., եր…., զու….ել, թա….ավոր, վարա….ել, թար….մանել, կարա…., կար…., հա….նել, հան….ափոր, հո….նել, հո….ի, հո….նակի, ձա…., ձի…., տարեր…., ճի…., ճրա…., մարա…., մար….արե, մար….արիտ, փեղ…., տրտմաշու…., փող…., նորո….ել, շո…., ո….ի, բազրի…., պատարա…., պար….և, սու…., արտասու…., փա….ցնել, թա….ցնել, ուրա…., օ….նել, Օ….սեն, վարուցան…., քսու…., օ….ուտ։

Անկամ, ավագ, կողպեք, գոգ, երկ, զուգել, թագավոր, վարակել,թարգմանել, կարագ, կարգ, հագնել, հանքափոր, հոգնել, հոգի, հոգնակի, ձագ., ձիգ, տարերք, ճիգ, ճրագ, մարագ, մարգարե, մարգարիտ, փեղք, տրտմաշուք, փողք, նորոգել, շոգ, ոգի, բազրիք,
պատարագ, պարգև, սուգ, արտասուք, փակցնել, թագցնել, ուրագ, օգնել, Օգսեն, վարուցանք,

Posted in Uncategorized

Մայրենի

Մախրոտիկը ինձ դուր եկավ։ Նա շատ խեղճ էր և իմ կարծիքով բարի, նա իհարկե նման էր ինչ որ ռոբոտի, բայց իր կյանքի պատմությունը ինձ շատ հետաքրքրեց։ Նրան փոքր ժամանակ ինչ ասում էին նա ռոբոտի պես անում էր։ Բայց նա ինձ դուր եկավ իր պատմությունով ես սիրում եմ այդպիսի կերպարներին, որոնք տխուր պատմություն ունեն։ Այսպիսով ինձ մոխրոտիկը շատ դուր եկավ։